Gelukvogels

Privacy policy voor Gelukvogels, eigenaar van www.gelukvogels.be

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.gelukvogels.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.gelukvogels.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Gelukvogels en specifiek www.gelukvogels.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is ans@gelukvogels.be.


4) Monitoren gedrag bezoeker
www.gelukvogels.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
www.gelukvogels.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Informatie van kinderen
Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

www.gelukvogels.be verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op.

Deze privacy policy is gegenereerd door privacypolicygenerator.be.

Algemene voorwaarden Gelukvogels 

 

Algemeen

Gelukvogels is opgericht door Ans Vandersteene (hierna te noemen coach) en is gevestigd in Sint-Katelijne-Waver en in de Kasteelpraktijk in Kapellen. BTW-nummer is BE0690764813

Gelukvogels richt zich op het coachen en counselen van kinderen en volwassenen (hierna te noemen cliënt), het geven van advies, trainingen, workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en aanbiedingen tussen cliënt en coach en alle daarmee verband houdende activiteiten en handelingen, zowel van voorbereidend als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Gelukvogels.

 

Coachen/begeleiding van kinderen tot en met 18 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij daar de consequenties van op zich neemt. Gelukvogels kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Indien cliënt en coach na kennismaking zijn overeengekomen de samenwerking aan te gaan, wordt door zowel cliënt als coach een overeenkomst ondertekend. Hierin staat vermeld dat alle betrokken partijen akkoord zijn met de afgesproken prijs en de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Gelukvogels. Tevens wordt hierin vermeld dat er geen sprake is van een resultaatverplichting maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van de coach.

Alle diensten van Gelukvogels zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor volwassenen, jongere als kind. Ouders en jongvolwassenen passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind in zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.

 

Observatie, overleg en verslag

Op verzoek van ouder(s)/ verzorger(s) (hierna te noemen ouders) van de cliënt kan de coach school of andere belanghebbenden bezoeken voor observatie, overleg of verslaggeving. Op verzoek van de cliënt of ouders kan een schriftelijk verslag naar derden worden gestuurd. Dit verslag wordt door Gelukvogels gemaakt. Voor het schrijven van een verslag worden kosten in rekening gebracht. Aantekeningen die de coach maakt tijdens de begeleiding/coaching worden na het evaluatiegesprek een jaar bewaard. Informatie over de cliënt zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt (zie privacyverklaring).

 

Vertrouwelijkheid

Gelukvogels verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies. Voor overleg met derden, in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming aan de ouders gevraagd.

Indien kinderen de coach vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij de coach, tenzij deze inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan is Gelukvogels verantwoordelijk om de ouders op de hoogte te brengen. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind, om de vertrouwensband niet te beschadigen.

Ziet de coach in de situatie van de cliënt (kinderen, jongeren of volwassenen), een direct of zeer dreigend gevaar, dan wordt dit besproken met de opvoeders/belanghebbenden. In eerste instantie zal de coach de in te zetten verandering bij de cliënt of de ouders laten, eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van het beroepsgeheim van de coach.

Het is mogelijk dat de coach een vraag over een traject wil bespreken met een integere supervisor. Dit gebeurt dan op zo’n manier dat de naam van de cliënt, de naam van Gelukvogels en de specifieke situatie onherkenbaar zijn.

 

Regels rond een afspraak voor kinderen

Het kind wordt op tijd gebracht en na afloop van de sessie op het afgesproken tijdstip weer opgehaald. Er is een wachtruimte in de praktijk waar de ouders kunnen wachten. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder bij de coaching/begeleiding is, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk. Na een sessie is er kort gelegenheid om vragen te stellen of om een en ander kort te bespreken.

Tijdens een evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind/de jongere uitgebreid besproken. De coach zal de ouders op geregelde tijdstippen uitnodigen voor een evaluatiegesprek. De ouders kunnen hier ook zelf om vragen. 

 

Verhindering

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, vragen we om uiterlijk 24 uur vooraf te annuleren. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Is er sprake van overmacht en ziekte dan wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Het verplaatsen van een afspraak is altijd mogelijk. Doe dit bij voorkeur telefonisch of via WhatsApp. Tijdens een sessie wordt de telefoon door Gelukvogels niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Op een indirecte annulering volgt steeds een bevestiging. 

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk is of dat dat ongewijzigd instandhouden van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden verwacht. De tot dan nog openstaande vorderingen kunnen direct door de coach worden opgeëist.

 

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website (www.gelukvogels.be) en bij mij op te vragen. Gelukvogels is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet toepasselijk. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, maakt Gelukvogels een vervolg (bel)afspraak die in rekening gebracht wordt volgens het tarief van coaching.

 

Betalingsvoorwaarden

Er wordt na elke sessie contant betaald. Dit kan cash, per overschrijving of via Payconiq. Bedrijven of scholen ontvangen een factuur. Ze verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in zijn geheel over te maken op het daarvoor vermelde rekeningnummer op de factuur. Lukt dit, om welke reden dan ook, niet binnen de termijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met Gelukvogels. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Gelukvogels een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering voldaan is, dan is Gelukvogels gemachtigd om bij de tweede en tevens laatste betalingsherinnering € 10,- administratiekosten per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Gelukvogels, dan is Gelukvogels genoodzaakt om de vorderingen die zij op (ouders van) de cliënt heeft, uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de (ouders van) de cliënt.

Bij een betalingsachterstand is Gelukvogels gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Aansprakelijkheid

Gelukvogels is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Gelukvogels, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gelukvogels. Vergoeding aan de cliënt en of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Gelukvogels.

 

Klachtenprocedure

Gelukvogels hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werk ik voortdurend aan de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en/of kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van Gelukvogels, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om mij hiervan op de hoogte te stellen. Ik neem iedere klacht, hoe dan ook, serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.

 

Bewaartermijn en registratie

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

 

Wederzijdse rechten en verplichtingen

Wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst komen te vervallen zodra de overeenkomst ontbonden is.